Níže uvedená tabulka poskytuje přehled pracovních balíčků v projektu SoilCare. 

 

WP  Titul Partnerský institut Vedoucí WP Zástupce WP
1 Project Management WR Rudi Hessel Erik van den Elsen
2 Přehled CS zlepšujících půdu    WR Oene Oenema  Marius Heinen
3 Participativní výběr CS  NEWCASTLE Mark Reed  Niki Rust
4 Metodika monitorování a hodnocení CS   UNIBE Abdallah Alaoui Felicitas Bachmann
5 Monitorování a hodnocení CS  KUL Guido Wyseure  Jan Diels
6 Upscaling a syntéza RIKS  Hedvika van Deldenová  Simone Verzandvoortová 
7 Analýza politiky a podpora politiky   PROSTŘEDÍ Melanie Muro Zuzana Lukáčová
8 Šíření a komunikace GLOUCESTERSHIRE Jane Millsová Julie Ingramová

    

SoilcareWP diagram

 

Řízení projektů WP1Celkový cíl WP1 je dvojí: 1) zajistit řádné řízení činnosti projektu, 2) zefektivnit administrativní, finanční, právní a IP (duševní vlastnictví) záležitosti, aby se partneři RTD mohli soustředit na své výzkumné činnosti. Specifické dílčí cíle jsou:

 • Řízení činnosti k usnadnění plynulého fungování cílů projektu podporou koordinátora, vedoucích WP a dalších partnerů a sestavování pravidelných zpráv o činnosti
 • Vyřídit všechny finanční, správní a právní záležitosti konsorcia
 • Řešte v projektu otázky rovnosti žen a mužů
 • Zajistit dobrou komunikaci v rámci projektu a se stranami mimo konsorcium
 • Organizovat plenární zasedání projektu a usnadňovat organizaci zasedání vědecké rady

WP2 Recenze CS zlepšujících půduHlavním účelem WP2 je přezkoumat a posoudit v současné době používané systémy pěstování plodin zlepšující půdu a agronomické techniky v EU. Specifické cíle jsou:

 • Přezkoumat CS zlepšující půdu a jejich klíčové hnací síly v Evropě,
 • Analyzovat silné a slabé stránky (SWOT analýza) identifikovaných CS zlepšujících půdu pomocí agronomických, environmentálních a sociálně-ekonomických kritérií,
 • Vyvinout a otestovat rámec pro klasifikaci CS zlepšujících půdu,
 • Odvození prahových hodnot pro kvalita půdya identifikovat potřebu CS zlepšujících půdu jako funkce pedoklimatických zón v Evropě a
 • Vyvinout a otestovat rozhodovací nástroj, který bude použit pro předvýběr klíčových CS zlepšujících půdu.

WP3 Participativní výběr CS

 • Vytvořte poradní panely s více zúčastněnými stranami, které budou řídit a koprodukovat výzkum na každém studijním místě
 • Ve spolupráci s poradními panely určete nejvhodnější způsoby a formáty šíření výsledků projektu v rámci studijních míst (ve spolupráci s WP8),
 • Ve spolupráci s místními konsorciálními partnery používejte uvážlivé multikriteriální techniky a usnadněte místním zúčastněným stranám v každém studijním místě vybrat systémy pěstování a agronomické techniky
 • Shromážděte důkazy o sociálních faktorech ovlivňujících přijetí inovací zlepšujících půdu (původně identifikovaných partnery případových studií ve WP2 a informovat o vývoji scénářů ve WP6),
 • Na vybraných webech shromažďujte a analyzujte kvalitativní data, abyste zvážili, jak může dynamika důvěry a další faktory vysvětlit sociální přijatelnost a přijetí inovací zlepšujících půdu, jako jsou nové systémy pěstování plodin.

Metodika WP4 ke sledování a hodnocení CSHlavním cílem WP4 je vyvinout komplexní metodiku pro hodnocení výhod a nevýhod různých CS, která bude sloužit pro účely monitorování i hodnocení.
Specifické cíle jsou:

 • Vyvinout a otestovat komplexní metodiku hodnocení pro studijní weby;
 • Vypracovat plán monitorování pro každé studijní místo ve spolupráci s WP5.

WP5 Monitorování a hodnocení CS

 • Implementujte CS zlepšující půdu, které byly vybrány ve WP3 pro testování ve spolupráci se zúčastněnými stranami
 • Sledování těchto CS po dobu 2-3 let, aby bylo možné posoudit výkon za různých povětrnostních podmínek
 • Určete, které CS zlepšující půdu by byly pro každou lokalitu nejvhodnější
 • Poskytněte účastníkům ukázky CS, abyste mohli sdílet a diskutovat o výsledcích monitorování a hodnocení
 • Budování společné databáze, která umožňuje srovnání implementace, monitorování a hodnocení CS na studijních místech

WP6 Upscaling a syntézaHlavními cíli WP6 jsou:

 • Syntetizujte a integrujte výsledky získané WPs 3-5 na různých studijních stránkách, abyste mohli vyvodit obecné závěry pro aplikaci CS zlepšujících půdu
 • Vypracovat a použít kvantitativní, prostorově explicitní model k posouzení dopadu CS zlepšujících půdu na evropské úrovni v rámci souboru budoucích scénářů
 • Vyvinout interaktivní nástroj k posouzení potenciálu pro aplikaci CS zlepšujících půdu v ​​celé Evropě.

Analýza politiky WP7 a podpora politiky Identifikovat dobré politické alternativy k přijetí technik zlepšování půdy zkoumaných v ostatních pracovních skupinách. WP7 se konkrétněji zaměřuje na institucionální (správní) aspekty dosažení chytřejšího a udržitelnějšího zemědělství a má následující cíle:

 • Zkontrolovat aktuální zásady relevantní pro kvalita půdy, degradace půdy a přijetí CS
 • Chcete-li vybrat alternativy zásad, které chcete vylepšit kvalita půdy a předcházet degradaci půdy v zemědělství v různých měřítcích (Evropa, národní, regionální a místní) a po účasti přístup více aktérů.
 • Podporovat politiky, které se mohou zvýšit přijetí CS zlepšující půdu převedením vědeckých výsledků SOILCARE do politických briefingů

Šíření a komunikace WP8

 • Vyvinete pokročilé a snadno přístupné informační centrum SOILCARE
 • Vypracovat diseminační a komunikační strategii založenou na stanovených cílech a cílech, které zvýší viditelnost projektu a zajistí, aby se výsledky projektu dostaly k zamýšlenému cílovému publiku
 • Vyvinout sadu diseminačních produktů z výstupů výzkumu vhodných pro různé kategorie zúčastněných stran na studijních stránkách, národní a evropské úrovni.