PROC SOILCARE?

Evropská rostlinná produkce čelí výzvám zůstat konkurenceschopnou, při současném snižování negativních dopadů na životní prostředí. V současné době jsou výnosové úrovně v některých pěstebních systémech udržovány jen pomocí rostoucích vstupu (např. Živinami a pesticidy) en teknologi, která maskuje pokles výnosnosti jako dako dako Tento nárůst vstupu muže snižovat ziskovost zemědělské výroby v důsledku stoupajících nákladů, při současném negativním vlivu na životní prostředí. Zlepšování stavu půd je nezbytné pro rozbití negativní spirály půdní degradace, zvyšování vstupů a nákladů a poškozování životního prostředí.

 

MÅL

Souhrnný cíl SoilCare (projektu) je stanovit potenciál půdu zlepšujících pěstebních systémů a identifikovat a otestovat místně specifické půdu zlepšující pěstební systémy, které mají pozit

  • Zhodnotit, které systémy obdělávání půdy mohou být považovány jako za půdu zlepšující, identifikovat jejich přínosy, nedostatky a stanovit jejich potenciální dopady na kvalitu půdy a životí
  • Stanovit et eksperimentálně ověřit půdu zlepšující pěstební systémy na šestnácti výzkumných stanovištích napříč Evropou.
  • Vyvinout a aplikovat jednotnou metodu pro posouzení přínosu a omezení, rentability a udržitelnosti půdu zlepšujících pěstebních systémů na výzkumných stanovištích.
  • Analyzovat překážky, kvůli kterým af farmáři nemuseli chtít používat vhodné půdu zlepšující pěstební systémy a zjistit možnosti různých pobídek, které af podpořily zavsté
  • Vyvinout a aplikovat metodu využití výsledků z výzkumných stanovišť na celoevropské úrovni.
  • Vyvinout interaktivní nástroj nebo aplikaci, pro určení půdu zlepšujících pěstebních systémů napříč Evropou.
  • Analyzovat vliv zemědělské a environmentální politiky na přijetí nových pěstebních systémů v zemědělské praxi.