Verslag Openvelddag SoilCare 20. Juni 2018

Op woensdag 20 juni 2018 organiseerde de Bodemkundige Dienst van België de eerste Openvelddag im het kader van het Europees SoilCare-Projekt. Dit Horizon2020 project onderzoekt manieren om de bodemkwaliteit te verbeteren door middel van teeltsystemen en teelttechnieken die zowel de productiviteit van de landbouwbedrijven als het milieu ten goede komen. Dergelijke technieken zijn noodzakelijk om de negatieve spiraal van bodemdegradatie, stijgende Eingaben, toenemende kosten en aantasting van het milieu te doorbreken.


In Belgien ist der Bodemkundige Dienst verantwoordelijk voor de uitbouw en opvolging van een studiegebied Beziehungen zehn oosten van Leuven. De BDB verzorgt er, in samenwerking traf de KU Leuven en in overleg traf de Vlaamse Stakeholder, de aanleg en opvolging van veelbelovende teeltsystemen. Onder een stralende zon werden de bezoekers ontvangen in the Zoötechnisch Centrum van de KU Leuven te Lovenjoel, waarna ze, aan de hand van de infobrochure met wandelroute, de verschillende wetenschappelijke en demonstratieve proefvelden op 4 locaties in de omgeving van het Die 4 Standorte wurden per thema en op elke locatie werd de nodige toelichting gegeven door experten van de Bodemkundige Dienst en collega's van andere organisaties. Ook andere relevante projecten kwamen hierbij uitgebreid aan bod.


Het eerste thema betrof het gebruik van bodemverbeterende middelen om het organische-stofgehalte in de bodem, het bodemleven en de bodemkwaliteit in het algemeen te verbeteren. Experte Terzake war Annemie Elsen (BDB), Bijgestaan ​​Tür Mieke Vandermersch (Provinz Vlaams-Brabant) und Brecht Lammens (Agrobeheercentrum Eco²). In der SoilCare-proefveld werden verschillende organische materialen ingewerkt, zoals varkensstalmest, GFT-Kompost (Ecowerf) en houtsnippers, en vergeleken met controlestroken zonder bemesting of met enkel mineralale bemesting. Daarnaast wird ein langes GFT-Kompostierungsprojekt und ein Projekt von Leve (n) de Bodem und Koester de koolstof toegelicht.

Änderungen OpenDaySite

 

Op de tweede locatie werd het thema Bodembewerking en bodembedekking in maïs behandeld. In deze SoilCare-proef wordt nagegaan hoe wir de bodemkwaliteit in (monocultuur) maïs kunnen verbeteren Tür verschillende vormen van verminderde bodembewerking en betere bodembedekking tijdens de winter. In der Proefveld wurden de technieken niet-kerende grondbewerking, Strip-till in levende von afgestorven grasmat (snijrogge) en onderzaai van rietzwenkgras wissen. Experte ter zake Gert Van de Ven (Hooibeekhoeve) gaf de nodige uitleg bij de proef. Ook de gebruikte Maschinen für Strip-Till-On-Onderzaai werden Tentoongesteld En Toegelicht-Tür Gilles Manssens (CIPF) und Dominique Emond und Danny De Boeck (Pöttinger).

Maistrial MachineryDemonstration reduzierte die Bodenbearbeitung
Gruppeinmaistrial GroupinMaizeTrail2

 

Op de derde locatie werd de Introductie van "nieuwe" teelten, meer bepaald eiwitrijke gewassen zoals soja, lupinen en veldbonen, toegelicht Tür Kevin Dewitte (Universiteit Gent).

gruppe an Werk

 

Op deze locatie werd ook van de Domäneheid gebruik gemaakt om, als primeur in België, een experimentele zaadpartij meerjarige tarwe uit te zaaien en te vergelijken met klassieke wintertarwe. Mia Tits (BDB) gaf vakkundig tekst en uitleg. Die Idee des Ontwikkeling van Meerjarige Tarwe ist im Land Institute (USA) angesiedelt. Die E-Mail-Adresse ist in der Lage, die E-Mail-Adresse in der Akkerbouwpercelen-Gedurende zu erhalten. Om eenjarige gewassen succesvol te telen moeten landbouwers immers jaarlijks opnieuw het onkruid onderdrukken of bestrijden en de bodem bewerken, wat resulteert in verlies aan organische stof, bodemerosie, uitspoeling van Nutriënten en daling van het bodemleven. Die Idee ist dat meerjarige gewassen, vermits deze niet jaarlijks moeten herzaaid von herplant gewesen en dus geen jaarlijkse bodembewerking von onkruidbestrijding vereisen om zich te kunnen ontwikkelen, een boost kunnen geven aan de bodemkwaliteit. Meerjarige gewassen zijn robuust, beschermen de bodem tegen erosie, verbeteren de bodemstructuur en waterinfiltratie, houden de voedingselementen riesig, verbeteren de koolstofopslag in de bodem en dragen zo ook bij tot het verminderen van de klimaatopwarming.


De ontwikkeling van meerjarige tarwe past dan ook perfekt in de doelstelling van het SoilCare-Projekt. Daarom war, wie der Bodemkundige Dienst sagte, das Landinstitut, das nicht in der Lage war, seine Erfahrungen zu sammeln, und traf sich auch mit dem Bodemkwaliteit verder te onderzoeken. De meerjarige tarwe werd gezaaid im November 2017 en staat er intussen zeer mooi bij. Een eerste oogst wordt voorzien in dezelfde periode als de wintertarwe. Na de oogst blijven de stoppels en wortel op het veld, zodat het gewas opnieuw kan opschieten in het volgende graboen en aren vormen. Een tweede oogst wordt dan voorzien im Jahr 2019 en de bedoeling is om het gewas in totaal drie jaar te laten staan.

Staudenweizen    StaudeWeizen2

 

Op de 4de locatie tenslotte werden de themas bodemverdichting en precisielandbouw samen behandeld. Op deze locatie bevindt zich een praktijkveld van landbouwer Michel Hendrickx (Hoegaarden), waar deze sedert 10 Jahre werkt met vaste rijsporen voor het uitvoeren van bespuitingen. Die Wirkung des Körpers wird durch die Hand des Profielkuils erreicht. In dem Kader van Het SoilCare-Projekt zullen in dit veld metingen uitgevoerd wurden op de bodem in en tussen de rijsporen, om de effecten mbt bodemverdichting na te gaan. Het praktijkveld werd ter plaatse toegelicht Tür Dieter Van den Berghe, Medewerker van Michel Hendrickx. Daarnaast wird ein Projekt für Smart Bodem en Potential, das von Jill Dillen (BDB) und Pieter Janssens (BDB) getroffen wurde.

VerslagOpenvelddag BodenGrube

 

Karte

Map2

 

De Bodemkundige Dienst wenst hierbij nogmaals de volgende personen en organisaties te entwickDe Bodemkundige Dienst wenst hierbij nogmaals de volgende personen en organisaties te arbeitenvoor hun zeer gewaardeerde medewerking bij de aanleg van de proeven en de organisatie van deOpenvelddag:

  • Wouter Merckx vom Zoötechnischen Zentrum KU Leuven (ZTC)
  • Michel Hendrickx und Dieter Van den Berghe van de Carolushoeve te Hoegaarden
  • Gert Van de Ven van de Hooibeekhoeve (Provinz Antwerpen)
  • Gilles Manssens van het Zentrum Indépendant de PromotionFourragère (CIPF)
  • Danny De Boeck und Dominique Emond van Pöttinger Belgien
  • Mieke Vandermersch und Jasper Somers van de Provincie Vlaams-Brabant
  • Brecht Lammens van Agrobeheercentrum Eco²
  • Kevin Dewitte van Universiteit Gent