Συμμετέχοντες στο προσκήνιο SoilCare και άλλα σχέδια και σχέδια για την υλοποίηση του έργου για å undersøke effekten av ulike jordforbedrende tiltak er godt i gang. I den anledning ønsker vi i den norske SoilCare-gruppa på NIBIO å distribuere dette nyhetsbrevet για å holde dere oppdatert på fremgang og aktiviteter i prosjektet. Vi har για øyeblikket tre ulike forsøksfelt; fangvekstforsøk i Hvitsten (Vestby kommune), βιολόγος jordløsning i Solør Odal og Senter για Presisjonslandbruk på Apelsvoll.