Ο παρακάτω πίνακας δίνει μια επισκόπηση των πακέτων εργασίας στο έργο SoilCare. 

 

WP  Τίτλος Ινστιτούτο συνεργατών Ηγέτης WP Αναπληρωτής WP
1 Project Management WR Ρούντι Έσελ Έρικ βαν ντεν Έλσεν
2 Επανεξέταση του CS που βελτιώνει το έδαφος    WR Oene Oenema  Μαρίους Χάινεν
3 Συμμετοχική επιλογή CS  NEWCASTLE Mark Reed  Νίκη Ραστ
4 Μεθοδολογία παρακολούθησης και αξιολόγησης CS   UNIBE Αμπντάλα Αλαούι Felicitas Bachmann
5 Παρακολούθηση και αξιολόγηση της CS  Kul Guido Wyseure  Γιαν Ντιέλς
6 Αναβάθμιση και σύνθεση RIKS  Hedwig van Delden  Simone Verzandvoort 
7 Ανάλυση πολιτικής και υποστήριξη πολιτικής   ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Μελάνι Μούρο Ζουζάνα Λουκάκοβα
8 Διάδοση και επικοινωνία ΓΛΥΚΕΣΤΕΡ Τζέιν Μιλς Τζούλι Ίγκραμ

    

SoilcareWPDiagram

 

Διαχείριση έργου WP1Ο συνολικός στόχος του ΠΠ1 είναι διττός: 1) να διασφαλιστεί η σωστή διαχείριση της δραστηριότητας του έργου, 2) να απλουστευθούν τα διοικητικά, οικονομικά, νομικά και πνευματικά δικαιώματα (Πνευματική ιδιοκτησία) προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα στους εταίρους ΕΤΑ να επικεντρωθούν στις ερευνητικές τους δραστηριότητες. Ειδικοί επιμέρους στόχοι είναι:

 • Διαχείριση δραστηριοτήτων για τη διευκόλυνση της ομαλής λειτουργίας των στόχων του έργου υποστηρίζοντας τον συντονιστή, τους ηγέτες του WP και άλλους εταίρους και καταρτίζοντας τις περιοδικές εκθέσεις δραστηριότητας
 • Να χειρίζεται όλα τα οικονομικά, διοικητικά και νομικά θέματα της κοινοπραξίας
 • Αντιμετωπίστε θέματα ισότητας των φύλων στο έργο
 • Διασφάλιση καλής επικοινωνίας εντός του έργου, και σε μέρη εκτός της κοινοπραξίας
 • Να οργανώνει συνεδριάσεις ολομέλειας και να διευκολύνει τη διοργάνωση συνεδριάσεων επιστημονικού συμβουλίου

ΠΕ2 Αναθεώρηση της βελτίωσης του εδάφουςΟ κύριος σκοπός του ΠΕ2 είναι να επανεξετάσει και να αξιολογήσει τα χρησιμοποιούμενα επί του παρόντος συστήματα καλλιέργειας και αγρονομικές τεχνικές βελτίωσης του εδάφους στην ΕΕ. Ειδικοί στόχοι είναι:

 • Για να αναθεωρήσει το CS που βελτιώνει το έδαφος και τις βασικές κινητήριες δυνάμεις τους, στην Ευρώπη,
 • Για την ανάλυση των ισχυρών και αδύναμων σημείων (Ανάλυση SWOT) της αναγνωρισμένης CS βελτίωσης του εδάφους, χρησιμοποιώντας αγρονομικά, περιβαλλοντικά και κοινωνικοοικονομικά κριτήρια,
 • Να αναπτύξει και να δοκιμάσει ένα πλαίσιο για την ταξινόμηση του CS που βελτιώνει το έδαφος,
 • Για να αντλήσετε τιμές κατωφλίου για ποιότητα εδάφους, και για τον εντοπισμό της ανάγκης για βελτίωση του εδάφους ως CS λειτουργία πεδο-κλιματικών ζωνών στην Ευρώπη, και
 • Να αναπτύξει και να δοκιμάσει ένα εργαλείο λήψης αποφάσεων που θα χρησιμοποιηθεί για την προεπιλογή των βασικών CS βελτίωσης του εδάφους.

WP3 Συμμετοχική επιλογή CS

 • Δημιουργήστε συμβουλευτικές ομάδες πολλαπλών ενδιαφερομένων για να καθοδηγήσετε και να συν-παράγετε έρευνα σε κάθε ιστότοπο μελέτης
 • Σε συνεργασία με συμβουλευτικά πάνελ, εντοπίστε τους καταλληλότερους τρόπους και μορφές για τη διάδοση των αποτελεσμάτων των έργων στους χώρους μελέτης (σε συνεργασία με το WP8),
 • Χρησιμοποιώντας σκόπιμες τεχνικές πολλαπλών κριτηρίων, συνεργαστείτε με τοπικούς εταίρους κοινοπραξιών για να διευκολύνετε τους τοπικούς ενδιαφερόμενους σε κάθε τόπο μελέτης να επιλέξουν συστήματα καλλιέργειας και αγρονομικές τεχνικές,
 • Συλλέξτε στοιχεία για κοινωνικούς παράγοντες που επηρεάζουν το υιοθεσία καινοτομιών βελτίωσης του εδάφους (που προσδιορίστηκαν αρχικά από εταίρους μελέτης περιπτώσεων στο ΠΕ2 και για την ενημέρωση της ανάπτυξης σεναρίων στο ΠΕ6),
 • Σε επιλεγμένους ιστότοπους, συλλέξτε και αναλύστε ποιοτικά δεδομένα για να εξετάσετε πώς η δυναμική της εμπιστοσύνης και άλλοι παράγοντες μπορούν να εξηγήσουν την κοινωνική αποδοχή και υιοθεσία καινοτομιών βελτίωσης του εδάφους, όπως νέα συστήματα καλλιέργειας.

Μεθοδολογία WP4 για παρακολούθηση και αξιολόγηση CSΟ κύριος στόχος του WP4 είναι να αναπτύξει μια ολοκληρωμένη μεθοδολογία για την αξιολόγηση τόσο των οφελών όσο και των μειονεκτημάτων διαφορετικών CS, η οποία θα χρησιμεύσει για σκοπούς παρακολούθησης καθώς και για αξιολόγηση.
Ειδικοί στόχοι είναι:

 • Να αναπτυχθεί και να δοκιμαστεί μια περιεκτική μεθοδολογία αξιολόγησης για τους τόπους μελέτης ·
 • Να επεξεργαστεί ένα σχέδιο παρακολούθησης για κάθε τοποθεσία μελέτης σε συνεργασία με το WP5.

WP5 Παρακολούθηση και αξιολόγηση του CS

 • Εφαρμόστε το CS που βελτιώνει το έδαφος που επιλέχθηκε στο WP3 για δοκιμή σε συνεργασία με τους ενδιαφερόμενους
 • Παρακολούθηση αυτών των CS για 2-3 χρόνια για να μπορέσετε να αξιολογήσετε την απόδοση υπό διαφορετικές καιρικές συνθήκες
 • Προσδιορίστε ποιο CS βελτίωσης εδάφους θα ήταν πιο κατάλληλο για κάθε ιστότοπο
 • Δώστε επιδείξεις CS σε ενδιαφερόμενα μέρη για να μοιραστείτε και να συζητήσετε τα αποτελέσματα παρακολούθησης και αξιολόγησης
 • Δημιουργία μιας κοινής βάσης δεδομένων που επιτρέπει τη σύγκριση της εφαρμογής, της παρακολούθησης και της αξιολόγησης του CS στις περιοχές μελέτης

WP6 Αναβάθμιση και σύνθεσηΟι κύριοι στόχοι του ΠΕ6 είναι:

 • Συνθέστε και ενσωματώστε τα αποτελέσματα που αποκτήθηκαν από τους WPs 3-5 στους διάφορους τόπους μελέτης, προκειμένου να εξαγάγετε γενικά συμπεράσματα για την εφαρμογή του CS που βελτιώνει το έδαφος
 • Ανάπτυξη και εφαρμογή ενός ποσοτικού, χωρικά σαφούς μοντέλου για την εκτίμηση του αντίκτυπου της βελτίωσης του εδάφους σε ευρωπαϊκό επίπεδο σε μια σειρά μελλοντικών σεναρίων
 • Αναπτύξτε ένα διαδραστικό εργαλείο για να αξιολογήσετε τις δυνατότητες εφαρμογής της βελτίωσης του εδάφους σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Ανάλυση πολιτικής και υποστήριξη πολιτικής WP7 Για τον εντοπισμό καλών εναλλακτικών πολιτικών για την υιοθέτηση τεχνικών βελτίωσης του εδάφους που ερευνήθηκαν στα άλλα WP's. Πιο συγκεκριμένα, το ΠΠ7 επικεντρώνεται στις θεσμικές πτυχές (διακυβέρνηση) για την επίτευξη πιο έξυπνης και πιο βιώσιμης γεωργίας και έχει τους ακόλουθους στόχους:

 • Για να ελέγξετε τις τρέχουσες πολιτικές που σχετίζονται με το ποιότητα εδάφους, υποβάθμιση του εδάφους και υιοθεσία του CS
 • Για να επιλέξετε εναλλακτικές λύσεις πολιτικής για βελτίωση ποιότητα εδάφους και να αποτρέψει την υποβάθμιση της γης στη γεωργία σε διάφορες κλίμακες (Ευρώπη, εθνικό, υποεθνικό και τοπικό) και μετά από συμμετοχική προσέγγιση πολλαπλών ηθοποιών.
 • Προώθηση πολιτικών που μπορούν να αυξηθούν υιοθεσία του CS που βελτιώνει το έδαφος, μεταφράζοντας τα επιστημονικά αποτελέσματα του SOILCARE σε ενημερώσεις πολιτικής

WP8 Διάδοση και επικοινωνία

 • Αναπτύξτε ένα προηγμένο και εύκολα προσβάσιμο Κέντρο πληροφοριών SOILCARE
 • Αναπτύξτε μια στρατηγική διάδοσης και επικοινωνίας με βάση συγκεκριμένους στόχους και στόχους για να αυξήσετε την προβολή του έργου και να διασφαλίσετε ότι τα αποτελέσματα του έργου φτάνουν στο επιδιωκόμενο κοινό-στόχο
 • Αναπτύξτε μια σειρά προϊόντων διάδοσης από τα ερευνητικά αποτελέσματα που είναι κατάλληλα για διάφορες κατηγορίες ενδιαφερόμενων μερών σε χώρους μελέτης, σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.