Κίτρινη ασβεστώδης λάσπη

Υλικό που μεταφέρεται και εναποτίθεται από τον άνεμο και αποτελείται από σωματίδια κυρίως ιλύος, σχηματίζοντας σημαντικά γόνιμα εδάφη.