Βοσκή

Λιβάδι που χρησιμοποιείται για βόσκηση κυρίως εγχώριων φυτοφάγων.