Διασκεδάστε

Η κατακρήμνιση αποβάλλεται σε κανάλια ροής από μια περιοχή. Το νερό που ρέει από την επιφάνεια της γης χωρίς να βυθίζεται στο έδαφος ονομάζεται επιφανειακή απορροή. Το νερό που εισέρχεται στο έδαφος πριν φτάσει σε επιφανειακά ρεύματα καλείται υπόγεια ύδατα ροή απορροής ή διαρροής από υπόγεια ύδατα.