Βιολογία εδάφους

Μια επιστημονική πειθαρχία που ασχολείται με τα ζωντανά συστατικά του εδάφους, τα οποία αντιπροσωπεύονται κυρίως από βακτήρια, μύκητες, πρωτόζωα, νηματώδεις, αρθρόποδα και γαιοσκώληκες καθώς και από θηλαστικά.