Εδαφοί οργανισμοί

Πλάσματα που περνούν όλο ή μέρος της ζωής τους στο έδαφος.