Υπέδαφος

Τεχνικά, ορίζοντες εδάφους κάτω από το βάθος άροτρο. συνήθως Β ορίζοντες.