Βιοποικιλότητα

Η ποικιλία ζωντανών οργανισμών σε οποιοδήποτε σημείο.