Αλίευση

Μη συγκομιδή καλλιέργεια που καλλιεργείται μεταξύ δύο κύριων εποχών συγκομιδής, που προορίζεται κυρίως για την απομάκρυνση του υπολειμματικού ορυκτού εδάφους Ν και επομένως δυνητικά αυξάνεται υπό περιορισμό Ν.