Groepsfoto Chania

 

TESTEN EN BEVORDEREN VAN DE ADOPTIE VAN GRONDVERBETERENDE GEWASSYSTEMEN IN HEEL EUROPA


Wat is SoilCare?

Als de Europese gewasproductie concurrerend wil blijven en tegelijkertijd de milieueffecten wil verminderen, is de ontwikkeling en invoering van effectieve bodemverbeterende teeltsystemen (SICS) vereist. Het algemene doel van SoilCare was het identificeren en evalueren van veelbelovende bodemverbeterende teeltsystemen en agronomische technieken die de winstgevendheid en duurzaamheid op alle schaalniveaus in Europa vergroten. Een transdisciplinaire benadering werd gebruikt om de voor- en nadelen van een nieuwe generatie van bodemverbeterende teeltsystemen, waarin alle relevante biofysische, sociaaleconomische en politieke aspecten zijn verwerkt.

Aanpak

Bestaande informatie uit de literatuur en langetermijnexperimenten werd geanalyseerd om een ​​uitgebreide methodologie te ontwikkelen voor het beoordelen van de prestaties van teeltsystemen op meerdere niveaus. EEN multi-actor benadering werd gebruikt om veelbelovende bodemverbeterende teeltsystemen te selecteren voor wetenschappelijke evaluatie in 16 studielocaties in heel Europa die verschillende pedo-klimatologische en sociaal-economische omstandigheden bestrijken. Geïmplementeerde teeltsystemen werden gemonitord met betrokkenheid van belanghebbenden en werden samen met wetenschappers beoordeeld. Specifieke aandacht werd besteed aan de adoptie van bodemverbeterende teeltsystemen en agronomische technieken binnen en buiten de studielocaties.

Opschalen naar Europees niveau

Resultaten van onderzoekslocaties werden opgeschaald naar Europees niveau om algemene lessen te trekken over de toepasbaarheid van bodemverbeterende teeltsystemen en de daarmee samenhangende winstgevendheid en duurzaamheidseffecten, waaronder het beoordelen van belemmeringen voor adoptie op die schaal. Er is een interactieve tool ontwikkeld waarmee eindgebruikers overal in Europa geschikte bodemverbeterende teeltsystemen kunnen identificeren en prioriteren.

SoilCare en beleid

Het huidige beleid en de stimuleringsmaatregelen werden beoordeeld en er werden gerichte beleidsaanbevelingen gedaan. SoilCare hanteerde een actieve verspreidingsaanpak om impact van lokaal tot Europees niveau te bereiken, waarbij meerdere doelgroepen werden aangesproken, om de gewasproductie in Europa te verbeteren om concurrerend en duurzaam te blijven door middel van toegewijde bodem zorg.

Projectdoelen

In het projectplan zijn een aantal projectdoelstellingen geformuleerd (SICS = Bodemverbeterend Bijsnijsysteem)

 • Om na te gaan welke SICS als bodemverbeterend kunnen worden beschouwd, om de huidige voor- en nadelen te identificeren en om de huidige en potentiële impact op bodemkwaliteit en Milieu,
 • Om SICS te selecteren en uit te proberen in 16 studielocaties in heel Europa, die verschillende pedo-klimatologische zones en sociaal-economische omstandigheden vertegenwoordigen na een multi-actor benadering,
 • Een geïntegreerde en uitgebreide methodologie ontwikkelen en toepassen om voordelen, nadelen en
  beperkingen, winstgevendheid en duurzaamheid van SICS op de studielocaties, rekening houdend met pedo-klimatologische, sociaaleconomische en wettelijke voorwaarden,
 • Om barrières voor te bestuderen adoptie en om te analyseren hoe boeren kunnen worden aangemoedigd door middel van passende prikkels om geschikte SICS in te voeren,
 • Een methode ontwikkelen en toepassen om de resultaten van de Study Site op Europees niveau op te schalen, rekening houdend met verschillende pedo-klimatologische en sociaaleconomische omstandigheden in verschillende delen van Europa, om te komen tot Europa-brede informatie over welke SICS het meest voordelig zou zijn waar in Europa,
 • Om een ​​interactief hulpmiddel te ontwikkelen voor de selectie van SICS in heel Europa,
 • Analyseren van het effect van landbouw- en milieubeleid op de adoptie van SICS, en om deze te ondersteunen beleid om te verbeteren adoptie,
 • Het verspreiden van belangrijke informatie over SICS, inclusief agronomische technieken, aan alle belanghebbenden.

Het SoilCare-project inleidende folder geeft details over de doelen en doelstellingen van het project en de betrokken partners. Het is beschikbaar in 14 verschillende talen

    

Bodemverzorging WPDiagram

 

WP1 Projectbeheer  De algemene doelstelling van WP1 is tweeledig: 1) zorgen voor een goed activiteitenbeheer van het project, 2) administratieve, financiële, juridische en intellectuele eigendom (IE) kwesties stroomlijnen zodat OTO-partners zich kunnen concentreren op hun onderzoeksactiviteiten. Specifieke subdoelen zijn:

 • Activiteitenbeheer om de goede werking van de projectdoelstellingen te vergemakkelijken door de coördinator, WP-leiders en andere partners te ondersteunen en de periodieke activiteitenverslagen op te stellen
 • Om alle financiële, administratieve en juridische zaken van het consortium af te handelen
 • Pak gendergelijkheidskwesties in het project aan
 • Zorg dragen voor een goede communicatie binnen het project en naar partijen buiten het consortium
 • Plenaire projectvergaderingen organiseren en de organisatie van vergaderingen van de wetenschappelijke raad vergemakkelijken

WP2 Review van SICS  Het belangrijkste doel van WP2 is het herzien en beoordelen van de momenteel gebruikte bodemverbeterende teeltsystemen en agronomische technieken in de EU. Specifieke doelstellingen zijn:

 • Om SICS en hun belangrijkste drijvende krachten in Europa te beoordelen,
 • Om de sterke en zwakke punten te analyseren (SWOT-analyse) van de geïdentificeerde SICS, met behulp van agronomische, ecologische en sociaal-economische criteria,
 • Om een ​​raamwerk te ontwikkelen en te testen voor het classificeren van SICS,
 • Om drempelwaarden af ​​te leiden voor bodemkwaliteit, en om de behoefte aan SICS te identificeren als functie van pedoklimatologische zones in Europa, en
 • Het ontwikkelen en testen van een beslissingsinstrument voor de voorselectie van belangrijke SICS.

WP3 Participatieve selectie van CS

 • Creëer adviespanels met meerdere belanghebbenden om onderzoek op elke studieplek te begeleiden en te co-produceren
 • Identificeer in samenwerking met adviespanels de meest geschikte manieren en formaten om projectresultaten te verspreiden binnen de studielocaties (in samenwerking met WP8),
 • Gebruik deliberatieve technieken met meerdere criteria en werk samen met lokale consortiumpartners om lokale belanghebbenden op elke onderzoekslocatie te helpen bij het selecteren van teeltsystemen en agronomische technieken,
 • Verzamel bewijs over sociale factoren die het adoptie van bodemverbeterende innovaties (in eerste instantie geïdentificeerd door case study-partners in WP2, en om de ontwikkeling van scenario's in WP6 te informeren),
 • Verzamel en analyseer op geselecteerde sites kwalitatieve gegevens om na te gaan hoe de dynamiek van vertrouwen en andere factoren de sociale aanvaardbaarheid en adoptie van bodemverbeterende innovaties zoals nieuwe teeltsystemen.

WP4-methodologie om SICS te monitoren en te beoordelen  Het hoofddoel van WP4 is het ontwikkelen van een uitgebreide methodologie voor het beoordelen van zowel voor- als nadelen van verschillende CS, die zowel voor monitoring- als evaluatiedoeleinden zal dienen.
Specifieke doelstellingen zijn:

 • Om een ​​uitgebreide beoordelingsmethodologie voor studieplekken te ontwikkelen en te testen;
 • In samenwerking met WP5 een monitoringplan opstellen voor elke Study Site.

WP5 Monitoring en beoordeling van SICS

 • Implementeer de SICS die in WP3 zijn geselecteerd om te testen in samenwerking met belanghebbenden
 • Deze SICS gedurende 2-3 jaar monitoren om de prestaties onder verschillende weersomstandigheden te kunnen beoordelen
 • Bepaal welke SICS het meest geschikt is voor elke locatie
 • Geef demonstraties van SICS aan belanghebbenden om monitoring- en beoordelingsresultaten te delen en te bespreken
 • Het bouwen van een gemeenschappelijke database waarmee de implementatie, monitoring en beoordeling van de SICS op de onderzoekslocaties kan worden vergeleken

WP6 Opschaling en synthese  De belangrijkste doelstellingen van WP6 zijn:

 • Synthetiseer en integreer de resultaten die zijn verkregen door WP's 3-5 in de verschillende studielocaties om algemene conclusies te trekken voor de toepassing van SICS
 • Ontwikkel en pas een kwantitatief, ruimtelijk expliciet model toe om de impact van bodemverbeterende Kv op Europees niveau te beoordelen aan de hand van een reeks toekomstscenario's
 • Ontwikkel een interactieve tool om het potentieel voor toepassing van SICS in heel Europa te beoordelen.

WP7 Beleidsanalyse en beleidsondersteuning Het identificeren van goede beleidsalternatieven om de bodemverbeterende technieken te adopteren die in de andere WP's zijn onderzocht. Meer specifiek richt WP7 zich op de institutionele (bestuurs) aspecten van het realiseren van slimmere en duurzamere landbouw en heeft het de volgende doelen:

 • Om huidig ​​beleid te herzien dat relevant is voor bodemkwaliteit, bodemdegradatie, en adoptie van SICS
 • Om beleidsalternatieven te selecteren om te verbeteren bodemkwaliteit en bodemdegradatie in de landbouw op verschillende schaalniveaus (Europa, nationaal, subnationaal en lokaal) voorkomen en na een multi-actor benadering.
 • Om beleid te bevorderen dat kan toenemen adoptie van SICS, door wetenschappelijke resultaten van SoilCare te vertalen naar beleidsbriefings

WP8 Verspreiding en communicatie

  • Ontwikkel een geavanceerde en laagdrempelige SoilCare Information Hub
  • Ontwikkel een verspreidings- en communicatiestrategie op basis van gespecificeerde doelen en doelstellingen om de zichtbaarheid van het project te vergroten en ervoor te zorgen dat de projectresultaten de beoogde doelgroep bereiken
  • Ontwikkel een reeks verspreidingsproducten van de onderzoeksresultaten die geschikt zijn voor verschillende categorieën belanghebbenden op studielocaties, nationaal en Europees niveau.

 

Projectpartners

Dit zijn de projectpartners die betrokken zijn bij het SoilCare-project

        

  Partner nr. Partner naam Korte naam Land
   1  Wageningen Research  WR  Nederland  
   2  Newcastle University  NU  United Kingdom
   3  KU Leuven  KUL  België
   4  University of Gloucestershire  UOG  United Kingdom
   5  Universiteit Hohenheim  UH  Duitsland
   6  Onderzoeksinstituut voor kennissystemen  RIKS  Nederland
   7  Technische universiteit van Kreta  TUC  Griekenland
   8  Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek  JRC  Italië
   9  Universiteit van Bern  UNIBE  Zwitserland
   10  Milieu LTD  MLTD  België
   11  Norwegian Institute of Bioeconomy Research  NIBIO  Noorwegen
   12  Bodemkundige Dienst van België  BDB  België
   13  Aarhus University  AU  Denemarken
   14  Game & Wildlife Conservation Trust  GWCT   United Kingdom
   15  Teagasc  THEEGASC  Ierland
   16  [Soil Cares Research] heeft zich teruggetrokken uit het project  SCR  Nederland
   17  Escola Superior Agrária de Coimbra  ESAC  Portugal 
   18  Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Pedologie, Agrochimie en Protectia Mediului  ICPA  Roemenië
   19  Universiteit van Padova  UNIPD  Italië
   20   Instituut voor Agrofysica van de Poolse Academie van Wetenschappen  IAPAN  Polen
   21  Wageningen University  WU  Nederland
   22  University of Pannonia  UP  Hongarije
   23  Zweedse universiteit voor landbouwwetenschappen  SLU  Zweden
   24  Agro-intelligentie-apps.  AI  Denemarken
   25  Instituut voor gewasonderzoek  VURV  Tsjechische Republiek
   26  Universiteit van Almeria  UAL  Spanje
   27  Federatie Régionale des Agrobiologistes de Bretagne

FRAB

 Frankrijk
   28  Scienceview Media  SVM  Nederland