Een van de belangrijkste doelstellingen van SoilCare is het identificeren, testen en evalueren van bodemverbeterende teeltsystemen (SICS) die de winstgevendheid en duurzaamheid van de landbouw in heel Europa zullen vergroten. 

SoilCare definieert bodemverbeterende teeltsystemen (SICS) als teeltsystemen die verbeteren bodemkwaliteit (en dus zijn functies), en die positieve effecten hebben op de winstgevendheid en duurzaamheid van teeltsystemen. Teeltsystemen verwijzen naar beide gewastypes, gewasrotatie, en bijbehorende agronomische managementtechnieken. Het bewijs van het SICS-concept zit in de prioritering van specifieke teeltwisselingen en specifieke agro-managementtechnieken, en de daaropvolgende optimalisatie.

    

 

Bodemverbeterende teeltsystemen (SICS)   

 
     Gewasrotaties en agromanagementtechnieken  
   
 • Granen met oliehoudende zaden

 • Granen met bonen en erwten

 • Granen met leys en peulvruchten

 • Granen met wortelgewassen

 • Granen met groenten

 • Granen met bloemen

 • Rotaties met tuinbouw

 • Permanente teeltsystemen

 • Gemengd gewas - dierensystemen

 +    
     Prioritering en optimalisatie    

 

De SICS die zijn geselecteerd door de belanghebbenden van de SoilCare-studielocatie voor veldproeven, worden gepresenteerd HIER.

In SoilCare worden twee categorieën SICS onderscheiden:

 1. - bodembedreiging specifieke SICS, die de dreiging verminderen en de effecten ervan verlichten, en
 2. - algemene SICS, die verbeteren bodemkwaliteit en bodemfuncties in het algemeen.

Prioritering van gewassoorten en agro-managementtechniek in bodembedreiging-specifieke SICS.

   Nee  Bodembedreiging-specifieke SICS  Prioritaire soorten gewassen  Prioritaire agro-managementtechnieken  
  1   verzuring  Geen specifiek gewastype  Kalken, bemesten  
   2  Erosie  Permanente bodembedekker,
 Diepwortelende gewassen
 Granen met bodembedekkers
 Alfalfa, Agroforestry
nullandbouw,
landschapsbeheer,
Contourverkeer
Juiste timing van activiteiten
 
  3 Verdichting Diepwortelende gewassen,
Granen, meerjarige rogge, luzerne
Gecontroleerd verkeer
Lage wielbelasting, lage bandenspanning
Juiste timing van activiteiten
 
  4 Verontreiniging Biobrandstofgewassen
Sommige voedergewassen
Geen bladgroenten
Geen gebruik van vervuilde inputs
Boomgrenzen om luchtverontreiniging op te ruimen
 
  5 Organisch materiaal afwijzen Permanente bodembedekker,
diepwortelende gewassen
Granen met bodembedekkers, alfalfa
Minimale grondbewerking,
Residu terug te keren, mulching
Bemesting
 
  6 Biodiversiteit uit Gewasdiversificatie Bemesting, minimale grondbewerking, overgebleven terug te keren,
Nee pesticiden,
minimaal bevruchting
 
  7  Verzilting Zouttolerante gewassen Riolering
gerichte irrigatie
Aanaarden
 
  8 Overstroming Overstroming-tolerante gewassen Riolering
Landschapsbeheer
 
  9  Aardverschuivingen Diepwortelende gewassen, bomen Landschapsbeheer,
Geen akkerbouw
 
  10 Woestijnvorming Diepwortelende C4-gewassen Landschapsbeheer  

 

Prioritering van gewassoorten en agro-managementtechniek in het algemeen SICS

   Nee  Doelstellingen van algemene SICS  Prioritaire soorten gewassen  Prioritaire agro-managementtechnieken  
   a Bodemstructuur verbetering Permanente bodembedekker,
Diepwortelende gewassen
Granen met bodembedekkers
Alfalfa, klavers
Minimale grondbewerking,
Juiste timing van activiteiten
Bemesting
kalken
 
   b Evenwichtige voeding Geen specifieke gewassen  Bevruchting gebaseerd op bodemvruchtbaarheid en plantbladanalyses, gerichte bemesting  
  c Het verhogen van gewasopbrengst Hoogproductieve rassen Juiste timing van activiteiten, grondige bodemanalyses, frequente veldobservatie, gericht irrigatie, bevruchting, plaagbestrijding en onkruidbestrijding  
  d Omgaan met en profiteren van ruimtelijke variaties in bodemkwaliteit Geen specifieke gewassen Verbanden leggen tussen ruimtelijke variaties in bodemkwaliteit en ruimtelijke variaties in gewasopbrengst,
Variabele rente landbouw, kalkhoudend, bemesten, irrigatie zaaien, bevruchting, en gewasbeheer.
 
   e Het verbeteren van bodemkwaliteit, de winstgevendheid van landbouwbedrijven en bijsnijdsysteem duurzaamheid Brede vruchtwisseling met hoogwaardige gewassen, vlinderbloemige gewassen, bodembedekkers Locatiespecifieke optimalisatie van de agromanagementtechnieken  

 

Een niet-technische samenvatting van een overzicht van bodemverbeterende teeltsystemen (in het Engels) kan hier worden bekeken HIER. Er is ook een kortere samenvatting van 4 pagina's beschikbaar HIER.

Enkele vrijwillige richtlijnen voor duurzaam bodembeheer (in het Frans) zijn beschikbaar HIER