Naam van het project project Beschrijving

https://www.best4soil.eu/ 

Best4Soil bouwt aan een community of practice netwerk in heel Europa door telers, adviseurs, docenten en onderzoekers met elkaar in contact te brengen. Dit netwerk promoot kennis die klaar is om te oefenen over 4 best practices (compost, groene mest, anaërobe ontsmetting, (bio) solarisering) ter bestrijding van bodemgebonden ziekten. 

https://www.soildarity.eu/

H2020-project gericht op het vergroten van de capaciteit voor wetenschappelijk onderzoek en innovatie in bodemkunde en precisielandbouw
Streeft naar het ontwikkelen, opschalen en verspreiden van strategieën voor bodemherstel in drie belangrijke landbouwsystemen (rotatie op basis van granen, boomgewassen en graslanden), verschillende bedrijfstypologieën en milieuomstandigheden in Europa, China en Nieuw-Zeeland.

https://www.landsupport.eu/

Streeft naar de ontwikkeling van een innovatief DSS-platform om boerenverenigingen, ruimtelijke planners, milieuagentschappen en beleidsmakers te ondersteunen bij hun werk.

https://i2connect-h2020.eu/

Het project heeft tot doel de competenties van adviseurs aan te wakkeren die #interactieve innovatie in de landbouw en bosbouw in de EU zullen ondersteunen en faciliteren.

Home

https://sprint-h2020.eu/

@ sprinth2020 

Het SPRINT-project, dat in september 2020 van start ging, heeft tot doel een Global Health Risk Assessment Toolbox te ontwikkelen om de impact van gewasbeschermingsmiddelen (PPP's) op het milieu en gezondheid door casestudy's uit te voeren in heel Europa en in Argentinië. 

https://www.nweurope.eu/projects/project-search/renu2farm-nutrient-recycling-from-pilot-production-to-farms-and-fields/

Het ReNu2Farm-project is bedoeld om de recyclingpercentages van de plantvoedingsstoffen stikstof (N), fosfor (P) en kalium (K) in de primaire voedselproductieketen in Noordwest-Europa (NWE) te verhogen. Het project streeft naar een uitwisseling van nutriënten tussen de volgende landen: IE-UK, DE-NL en BE-FR. In elk van deze gebieden zijn er regio's met tekorten en overschotten aan voedingsstoffen. Regio's met een nutriëntenoverschot in NWE zijn onder meer Nederland, Vlaanderen (België), Bretagne (Frankrijk) en Ierland. De regio's die een groot potentieel hebben om kunstmest te vervangen door het hoge gebruik ervan, bevinden zich in Noord-Frankrijk, Wallonië (België), het oosten van Engeland en Ierland.

logo compl

http://www.lifeporem.it/index.php/en/

https://www.facebook.com/lifeporem/

POREM heeft tot doel het doeltreffendheid van het toepassen van innovatieve en goedkope technologieën voor het herstel van bodems met een laag in organisch materiaal, ook in semi-aride gebieden. Het project beoogt met name de toepasbaarheid van pluimvee aan te tonen mest, behandeld volgens EP 1314710 *, voor bodemherstel / bioremediatie, voorkomen van afbraak, fixeren van C in de bodem, zetten P als struviet en verhogen van biologische kwaliteit (edafische vruchtbaarheid), in termen van bulkdichtheid en aggregaten, N inhoud, totaal biodiversiteit en plantopbrengst. Het is een nieuwe techniek die verder gaat dan aarde bevruchting en bodemaanpassing, op zoek naar een hulpmiddel voor regeneratie en stimulering produktiviteit.

https://farmcarbontoolkit.org.uk/soil-carbon-project

Het Soil Carbon Project is een innovatief project dat tot doel heeft boeren te helpen bij het beheren van bodems in een duurzamere en winstgevend manier.

Het project zal zich concentreren op drie hoofdlijnen:

  • Een methodologie onderzoeken die kan worden gebruikt om op te testen organische stof in de bodem en koolstof
  • Meer leren over de impact van landbouwbeheerpraktijken op de bodemgezondheid
  • Financiële modellering om te begrijpen hoe een mogelijk betalingssysteem van de overheid voor het beschermen of verbeteren van de bodemgezondheid en koolstofsequestratie zou kunnen werken

Mijn WordPress Blog

https://www.excaliburproject.eu/

@ jolanda2020

Excalibur is van plan om de kennis over de bodem te vergroten biodiversiteit dynamiek en zijn synergetische effecten met prebiotische en probiotische benaderingen in de tuinbouw, met behulp van een multi-actor benadering. Om dit doel na te streven, zullen nieuwe multifunctionele bodemmicrobiële inoculanten (bio-inocula) en bio-effectoren worden getest op drie modelgewassen van economisch belang (tomaat, appel, aardbei) onder verschillende experimentele en open veldomstandigheden in heel Europa, en het voer -feedback-effect van / op native biodiversiteit gecontroleerd. Om verder te gaan dan de veelheid aan onderzoeken naar de verbanden tussen bodems biodiversiteit en plantgezondheid, Excalibur zal een alomvattende strategie ontwikkelen van bodembeheer verbetering van de effectiviteit van biocontrole en bio bevruchting praktijken in de landbouw.

sieusolie

SIEUSOIL

(SIEU Soil Observatory voor
Intelligent Landgebruik Beheer)

https://www.sieusoil.eu/

@sieusoil


Dit driejarige project zal een gedeeld China-EU Web Observatory-platform ontwerpen, implementeren en testen dat Open Linked Data zal leveren om de toestand en bedreigingen van de bodem te monitoren en te helpen bij besluitvorming voor duurzame ondersteuning van agro‐ ecosysteem functies, gezien de verwachte klimaatverandering.

Duikboerderijlogo

DUIKERBOUW

http://www.diverfarming.eu/index.php/en/

@Diverarming

Het doel van het DIVERFARMING-project is het ontwikkelen en testen van verschillende gediversifieerde teeltsystemen (rotaties, meervoudige teelt en tussengewassen voor voedsel, voer en industriële producten) onder lage inputpraktijken, voor conventionele en organische systemen voor praktijkcasestudies om land te vergroten. produktiviteit en de kwaliteit van gewassen, en het verminderen van machines, meststoffen, pesticiden, energie- en waterbehoefte.

DuikerImpactsWeb

DIVER-IMPACT

http://www.diverimpacts.net/ 

@DiverIMPACTS

 

Het algemene doel van DiverIMPACTS - Diversificatie door middel van rotatie, tussenteelt, meervoudig bijsnijden, gepromoot met actoren en waardeketen naar duurzaamheid - is om het volledige potentieel van diversificatie van teeltsystemen te bereiken voor verbeterde produktiviteit, levering van ecosysteemdiensten en hulpbronnenefficiënte en duurzame waardeketens.

DiverIMPACTS heeft 34 partners en wordt gecoördineerd door INRA, het Franse nationale instituut voor landbouwonderzoek. CRA-W, België, treedt op als plaatsvervangend coördinator.

 

SHui (onderzoeksplatform bodemhydrologie)

https://www.shui-eu.org/

@Schoonmaakje

SHui is een netwerkintegratie experimenten op lange termijn van zijn 19 academische en MKB-partners gefinancierd door Horizon 2020. Het algemene doel van SHui is het leveren van een reeks technologieën en tools om individuen en organisaties van belanghebbenden in staat te stellen weloverwogen beslissingen te nemen om waterschaarste in Europese en Chinese teeltsystemen te beheersen, en om een ​​geïntegreerd onderzoeksplatform voor het komende decennium in de EU en China.

SMS (Soil Mission Support)

https://cordis.europa.eu/project/id/101000258

Dit project is gestart in november 2020 en zal uiteindelijk het Horizon Europa Missie op het gebied van bodemgezondheid en voeding. Het project zal een reeks onderzoeks- en innovatieactiviteiten ontwikkelen die leiden tot een effectief kader voor actie in Europa en wereldwijd op het gebied van bodemgezondheid en landbeheer, waarbij criteria worden vastgesteld voor living labs en vuurtorens, met als doel oplossingen te demonstreren.

GROENER

GREENER

https://www.greener-h2020.eu/en/normal/home

@ GroenerH2020

 

Een project van 48 maanden gefinancierd door Horizon 2020 wil Greener innovatieve, goedkope, efficiënte en duurzame oplossingen ontwikkelen voor effectieve milieusanering. Er zullen verschillende bioremediatietechnologieën worden ontwikkeld en hun doeltreffendheid, lage kosten, energie-efficiënte, milieu- en sociaaleconomische prestaties zullen worden geanalyseerd in verschillende milieuscenario's. Een combinatie van de meest veelbelovende technologieën wordt opgeschaald en getest.

DiversifyWeb

DIVERSIFIE
https://www.plant-teams.eu/

@PlantTeams

 De vier jaar Horizon Het door 2020 gefinancierde DIVERSify-project (2017-2021) heeft tot doel de prestaties van mengsels van gewassoorten of 'plantenteams' te optimaliseren om de opbrengststabiliteit te verbeteren, plaag- en ziekteschade te verminderen en stress te vergroten veerkracht in landbouwsystemen. Het richt zich op het verbeteren van de produktiviteit en de duurzaamheid van de Europese landbouw met behulp van een aanpak die wereldwijd relevant is, waarbij wordt geleerd van de ervaring van internationale onderzoekers en belanghebbenden.

IsQaperWeb

ISQAPER
http://www.isqaper-project.eu/

@Isqaper

Bodem wordt steeds meer erkend als een niet-hernieuwbare hulpbron omdat, eenmaal gedegradeerd, het herstel ervan produktiviteit is een extreem langzaam proces. Gezien het belang van bodems voor de productie van gewassen en vee en voor het verstrekken van bredere ecosysteemdiensten voor lokale en mondiale samenlevingen is het in goede staat houden van het land van levensbelang. Om het gebruik van landbouwbodems goed te beheren, hebben besluitvormers wetenschappelijk onderbouwde, eenvoudig toe te passen en kosteneffectieve instrumenten nodig om te beoordelen bodemkwaliteit en functie.

De belangrijkste doelen waaraan het iSqaper-project zal werken, zijn: het bestaande integreren bodemkwaliteit gerelateerde informatie; Het bewijs voor landbouwbeheereffecten samenvatten dat wordt geleverd door langlopende veldproeven; Innovatief afleiden en identificeren bodemkwaliteit indicatoren die kunnen worden geïntegreerd in een eenvoudig te gebruiken interactief bodemkwaliteit beoordelingsinstrument; Ontwikkel, met input van een verscheidenheid aan belanghebbenden, een meertalig Bodemkwaliteit Applicatie (SQAPP) voor in het veld bodemkwaliteit beoordeling en monitoring; Test, verfijn en implementeer SQAPP in Europa en China als een nieuwe standaard voor holistische beoordeling van landbouw bodemkwaliteit; Gebruik een transdisciplinaire, multi-actor benadering om SQAPP te valideren en te ondersteunen.

LANDMARK-logo

 LANDMARK

http://landmark2020.eu/

@ Mijlpaal2020

 LANDMARK is een Europees onderzoeksproject naar het duurzaam beheer van land en bodem in Europa. De vragen die LANDMARK wil beantwoorden zijn: “Hoe kunnen we het meeste uit ons land halen? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat onze bodems voldoen aan de vele verwachtingen die we van ons land hebben? "

LANDMARK is een pan-Europees multi-actor consortium van 22 partnerinstituten uit 14 EU-landen plus Zwitserland, China en Brazilië. Dit zijn onder meer universiteiten, instituten voor toegepast onderzoek, kamers van landbouw, een KMO en de Europese Commissie die een samenhangend kader zullen ontwikkelen voor bodembeheer gericht op duurzame voedselproductie in heel Europa. Landmark wordt geleid door Wageningen University and Research (WUR) en wordt ondersteund door een reeks organisaties die deel uitmaken van onze Stakeholder Steering Committee (FAO, COPA-COGECA, EFI, EUFRAS, DG-AGRI, DG-ENV, EMBRAPA, EFSA, EEA , EIONET, enz.)

LegValueWeb

WETWAARDE
@LEGumeVALUE

Het doel van LEGVALUE is om de weg vrij te maken voor de ontwikkeling van duurzame en concurrerende landbouwsystemen op basis van peulvruchten en landbouw- en voedselketens in de EU. Daartoe zal het project zowel de economische als de ecologische voordelen voor de EU-agro-industrie beoordelen om op een duurzame manier peulvruchten op grote schaal te produceren en te gebruiken. Gebruikmakend van een lijst van 20 waardeketens die de markt weerspiegelen verscheidenheid, en een lijst van 20 boerderijnetwerken die de verscheidenheid van graan peulvruchten en voedergewassen peulvruchten soorten.

RECARE-logo 150x75

OPHALEN

http://recare-hub.eu/

@RECARE_EU

Het RECARE-project dat in 2018 werd afgerond, bracht een multidisciplinair team van 27 verschillende organisaties samen om manieren te vinden om de huidige bedreigingen voor de bodem te beoordelen en innovatieve oplossingen te vinden om verdere bodemdegradatie in heel Europa te voorkomen.

Logo slimme bodem CMYK

SmartSOIL

http://projects.au.dk/smartsoil/

@SmartSOIL_EU

 SmartSOIL (Duurzaam boerderijbeheer gericht op het verminderen van bedreigingen voor de bodem onder klimaatverandering) was een onderzoeksproject in het zevende kaderprogramma van de Europese Commissie (2011-2015). Het project identificeerde en ontwikkelde opties om C-voorraden te vergroten en C-gebruik (stromen) te optimaliseren met behoud van duurzame SOC-aandelen.

 SolACE-logo

Troost

https://www.solace-eu.net/

 Het doel van SolACE - Oplossingen voor het verbeteren van Agro-ecosysteem en Crop Efficiënt voor water- en nutriëntengebruik - is bedoeld om de Europese landbouw te helpen het hoofd te bieden aan grote uitdagingen, met name een grotere variabiliteit in neerslag en een verminderd gebruik van N- en P-meststoffen.

Bodembestendig

https://cordis.europa.eu/project/id/883621

Start in juni 2021 en gefinancierd onder Horizon 2020, SoilResist wil de mechanismen onthullen die ten grondslag liggen aan het Weerstand en veerkracht van microbiële gemeenschappen in de bodem en bestuderen hoe de gemeenschappen reageren op natuurlijke en antropogene verstoringen.

IDESoWa

https://cordis.europa.eu/project/id/867423

IDESoWa (Verhoogde drainage-effecten op bodemeigenschappen en waterkwaliteit) is een 2-jarig project dat wordt gefinancierd door Horizon 2020. Door bodems te bestuderen op een waterfluxgradiënt loodrecht op ondergrondse drainagebuizen, berekent het project bodemechanismenfluxen in de bodem en hun verliezen met drainagewater. Het zal ook de relaties bepalen tussen de chemie van drainagewater en bodemeigenschappen.


Het IDESoWa-project zal een conceptueel kader ontwikkelen voor bodemontwikkeling in twee gemeenschappelijke Europese landbouwbodems (Cambisol en Luvisol), en onder twee landbouwpraktijken (bewerkte grond vs. weide).

 

A4EU

AE4EU

https://cordis.europa.eu/project/id/101000349

Een vereniging opgericht in 2016 met 19 oprichters uit 10 landen, Agro-ecologie Europa is van plan te plaatsen Agro-ecologie hoog op de Europese agenda voor duurzame ontwikkeling van landbouw- en voedselsystemen. Het wil interacties tussen actoren in wetenschappen, praktijken en sociale bewegingen bevorderen door kennisdeling en actie te vergemakkelijken. Het beoogt de oprichting van een inclusieve Europese gemeenschap van professionals, praktijkmensen en meer in het algemeen maatschappelijke belanghebbenden in Agro-ecologie. De groep staat open voor alle individuen / organisaties die interesse hebben in Agro-ecologie om toe te treden.

ALLES klaar

https://cordis.europa.eu/project/id/101000349

Het door de EU gefinancierde ALL-Ready-project zal AgroEcoLLNet ontwikkelen, een nieuw raamwerk voor het toekomstige Europese netwerk van Living Labs en onderzoeksinfrastructuren. Het project zal de basis leggen en de nodige voorwaarden en activiteiten voorbereiden. Testen zullen de resultaten van het project verifiëren en verbeteren, die breed zullen worden gecommuniceerd in Europa. Het implementatieplan zal worden getest en geïntegreerd in het gevalideerde framework van AgroEcoLLNet.

CIRCASA

https://www.circasa-project.eu/

@CIRCASAproject

Gefinancierd door Horizon 2020, CIRCASA (Coördinatie van internationale onderzoekssamenwerking op het gebied van bodem Carbon Sequestration in de landbouw) heeft tot doel de coördinatie en synergieën in Europees en mondiaal onderzoek naar SOC (Soil Organic Carbon) -vastlegging in landbouwbodems te versterken, wat leidt tot een beter begrip en een wetenschappelijke basis om ambitieuze praktijken aan te pakken die nodig zijn om SOC te behouden en te verbeteren.

 

EJP Bodem

https://projects.au.dk/ejpsoil/

@Weerplaza

 EJP Soil is een Europees medefinancieringsprogramma voor landbouw bodembeheer bijdragen aan belangrijke maatschappelijke uitdagingen zoals klimaatverandering en de toekomst van de voedselvoorziening. De doelstellingen zijn het ontwikkelen van kennis, tools en een geïntegreerde onderzoeksgemeenschap om klimaatslimme duurzame landbouw te bevorderen bodembeheer die duurzame voedselproductie mogelijk maakt, ondersteunt de bodem biodiversiteit en ondersteunt bodemfuncties dat bewaart ecosysteemdiensten