Jane Mills - WP8

Jane Mills - WP8

Felt Solør T. Seehusen NIBIO

 

I løpet av de siste fire årene har forskere og landbruksrådgivere ved SOILCARE undersøkt hva slags tiltak som er nødvendig for å gjøre europeisk jordbruk mer bærekraftig. Målet er å finne løsninger som er tilpasset lokale klima- og jordforhold og den sosioøkonomiske situasjonen.

De befolkningen øker. Det legger også press på landområder i flere europeiske land, med økende matproduksjon på fallende landområder. For å forhindre uttømming av jorda, må det iverksettes lokale tiltak som bidrar til mer bærekraftig jordbruk.

I det europeiske forskningsprosjektet SoilCare har forskere jobbet i flere år for å finne løsninger på utfordringene våre landressurser står overfor.

- Mye av dagens landbrukspraksis går utover jordstruktur og jordssammensetning, som igjen resulterer i redusert jordkvalitet, sier Jannes Stolte, avdelingsleder i NIBIO og ansvarlig for SoilCare-prosjektet fra norsk side.

- Ved å endre måten vi driver jorda på, kan vi stoppe forverringen av jordkvalitet. Dette er helt avgjørende hvis vi skal kunne opprettholde, og helst også øke, fremtidig matproduksjon.

 

Fangeplanter for å forbedre jordkvaliteten


I Norge har NIBIO i samarbeid med Norsk landbruksrådgivning (NLR Øst) sett på hvordan fangstavlinger sådd i åpne felt kan bidra til å øke karboninnholdet og samlet jordkvalitet. Feltforsøk for å finne ut om forskjellige planter med deres rotsystemer kan oppløses jord komprimering skader er også utført.

IMG_20201105_113153.jpg

NIBIO-forsker Frederik Bøe er ansvarlig for fangstvekstforsøkene. Han sier at fangstavlinger ble sett internasjonalt hovedsakelig for å redusere nitrogen avrenning. Dette er fordi fangstvekster som vokser utover høsten, absorberer nitrogenet som frigjøres fra jorden etter høsting.

- I Norge blir fangstavlinger også betraktet som et viktig tiltak mot partikkelbundet fosfor avrenning, ettersom plantene beskytter jordoverflaten og røttene bidrar til at jorden forblir mer stabil enn om den er bar, sier han.

I SoilCare-sammenheng har Bøe blant annet undersøkt om fangstavlinger sådd i områder med mye åpne felt også kan øke karboninnholdet i jorda og bidra til bedre jordkvalitet.

- Fangeplanter legger til biomasse til jorden, og dermed bidra til økt karbon sekvestrasjon. Den økte tilførselen av planterester kan øke aktiviteten til mikroorganismer som lever i jorda, noe som igjen kan gi bedre jordstruktur og større utslipp av næringsstoffer til plantene, sier han.

 

Av fangstavlingene som ble sådd på forsøksfeltet i Øsaker, gikk lodde, raigras og kløver best. 

IMG_20190805_124425.jpg


Vanskelige værforhold i prøveperioden


I løpet av prosjektperioden har Bøe og NLR Øst hatt et lite ruteeksperiment for fangstvekst på gang ved Øsaker i Østfold. Det har vist seg vanskelig å etablere et godt fangstdekning i området, mye på grunn av uvanlige varme og tørre forhold sommeren 2018.

- I tillegg til variasjoner i været, ble etablering og utvikling av fangstavlinger negativt påvirket av både ugress og praktiske utfordringer som følger med et så lite forsøksområde, sier Bøe. Av fangstavlingene som ble sådd, gikk lodde, raigras og kløver best. Tørkeperioden så imidlertid ut til å ha en negativ effekt på både jorda og vannmiljøet.

- Ettersom planteveksten generelt var dårlig, kan det ha ført til redusert karbonnivå i forsøksfeltet som et resultat av en liten tilførsel av karbon gjennom plantemateriale til jorden, forklarer Bøe.

- I tillegg så vi et overskudd av næringsstoffer i jorden som et resultat av gjødsel ikke absorberes av plantene, noe som utgjør en potensiell risiko for det omkringliggende vannmiljøet.

Forskeren påpeker at selv om de hadde problemer med å etablere et tilstrekkelig fangstvekstdeksel på forsøksområdet, så dette ikke ut til å være et like stort problem for nærliggende gårder med fangstvekst.

- Flere av gårdene oppnådde dekning av fangstvekst de neste årene etter tørken i 2018. Det faktum at vi hadde så dårlig vekst på forsøksområdet, skyldes sannsynligvis delvis at området vi brukte var ganske lite, han sier.

 
Planterøtter kan oppløse jordpakking

 

Pakkskader på hjulspor Solør 2015 T. Seehusen NIBIO.JPG


Jord under ugunstige forhold kan føre til jord komprimering, som igjen kan føre til redusert infiltrasjon vann, økt overflate avrenning, Mer erosjon og dårligere forhold for plantevekst. Dette er en stadig økende utfordring, spesielt i Norge der klimaendringene fører til varmere temperaturer med mer utfelling.

- I tillegg til å finne en best mulig praksis å unngå jord komprimering og øke jordstabiliteten for å gjøre jorden mindre følsom, er det viktig å se om det er mulig å oppløse eksisterende jord komprimering der skaden allerede har skjedd, sier NIBIO-forsker Till Seehusen.

I samarbeid med NLR Øst har han gjennomført eksperimenter for å finne metoder for å løse jord komprimering skader. Basert på et tidligere pakkeeksperiment fra 2015 på Solør-Odal, nord for Kongsvinger, bygde han ruter i 2017 med forskjellige vekstskift. Vekstskiftene inkluderte bygg monokultur, avlingsrotasjon med raps og korn, og ruter med flerårige urtelus.

- Rotsystemet med kålrot og lus kan i teorien være med på å oppløse jordstruktur, slik at vannet infiltrerer lettere og kornet har bedre vekstforhold. Vi har ikke fullstendig analysert alle dataene, men foreløpige resultater viser at lusene fungerte ganske bra, mens oljeveksten av kålrot ikke hadde den effekten vi håpet på, sier forskeren.

Når det gjelder fangstvekstforsøket, er det uvanlig tørt vekstsesong i 2018 etterfulgt av den ekstremt våte forsommeren i 2019 var utfordrende.

- Rug er relativt robust og har også et stort og effektivt rotsystem hvis det er etablert riktig. Dessverre gikk etableringen ikke helt som håpet. Dette skyldes spesielle årstider med varierende vær, men også at vekstsesong virker rett og slett for kort for kålrot i Solør-Odal, sier Seehusen.

Det faktum at ruteeksperimentet også ble besøkt av elg, forbedret ikke situasjonen.

- I så små forsøksområder er det ganske viktig når en diger elg tråkker gjennom forsøksfeltet, sier Seehusen.

 
Eksperimentene med Lucerne som nå har pågått i fire år er mer lovende.

- Alfalfaen hadde god tid til å etablere seg og utvikle rotsystemet, og vi har oppnådd veldig god vekst, sier Seehusen.

- Det er veldig gøy å grave i alfalfa-feltet. Den har vokst med sterke røtter, både nedover og i bredden.

Ifølge forskeren har rotsystemet til lucerne hatt en god effekt på jordstruktur. Røttene har trengt gjennom den komprimerte jorda og dannet seg porer. Disse gir jorden bedre vannledningsevne og kan hjelpe veksten av påfølgende planter som korn.

- Planen nå i 2021 er å undersøke ettervirkningene av hvordan oppløst jord som er oppløst fungerer for korn, sier Seehusen.

- Det er imidlertid en liten hake, legger han til: I Norge har ikke Luzern mye markedsverdi utover som fôr til hester.

Selv om lusern fra et forskningsmessig synspunkt ser ut til å være en suksess i å løse parselskader, kan det være kostbart for bøndene å dyrke den, ettersom de ikke får bruke jorden til noe annet mens den vokser. Når det er sagt, er det ikke store kostnader forbundet med den faktiske etableringen av veksten. I tillegg til gjødsling med rhizobium bakterie i den første sesongen vokser den av seg selv, påpeker forskeren. Alfalfaen, med sine sterke røtter, hadde en god effekt på jordstruktur.


Lønnsomhet handler om mer enn produksjonsvolum


Når man vurderer bærekraftige tiltak mot kostnader, spiller mange faktorer inn. En ting som er sikkert, og som SoilCare er spesielt opptatt av, er at økte kostnader ikke må gå utover bonden.

- Etterspørselen etter mat av høy kvalitet, som ikke påvirker miljøet negativt, øker. Vi må finne måter å opprettholde bærekraftig produksjon samtidig som vi beskytter landressursene våre og opprettholder den generelle lønnsomheten, sier Rudi Hessel ved universitetet i Wageningen i Nederland og prosjektleder for SoilCare.

Lønnsomheten Hessel snakker om handler om mer enn bare produksjonsvolum.

- Lønnsomhet handler ikke bare om penger, men er en balanse mellom inntekt og utgifter. Hvis vi kan redusere kostnadene for matproduksjon for miljøet, for eksempel ved å bruke mindre gjødsel og kjemikalier, vil den samlede lønnsomheten i samfunnet som helhet øke, selv om produksjonsnivået kan falle litt, sier han.

- Europa har råd til et lite fall i landbruksproduksjonen, men det må ikke skje på bekostning av bøndene. Bønder må rett og slett få en bedre pris for produktene sine, legger han til.

 

 jordpakking for å se husen.jpg

Foto over: Forsker Till Seehusen i NIBIO har gjennomført flere studier om konsekvensene av jord komprimering. I SoilCare undersøker han om vekster med sterke rotsystemer kan bidra til å løse pakkeskader. 

 

Bilder: Frederik Bøe, Till Seehusen, Jon Schärer, To Seehusen

Lenke til originalartikkel.

Tirsdag, 16 februar 2021 22: 09

Kommende globalt symposium om jordmangfold

 

FAO holder et globalt symposium om jord biologisk mangfoldHold jorda i live, beskytt jord biologisk mangfold' fra 19. - 22. april 2021. I lys av den nåværende COVID-19-pandemien, vil denne hendelsen være fullt virtuelt. 

 

De Hovedmålet vil være å fylle kritiske kunnskapshull og fremme diskusjoner blant beslutningstakere, matprodusenter, forskere, utøvere og andre interessenter om løsninger for å leve i harmoni med naturen, og til slutt oppnå SDG-ene gjennom bevaring og bærekraftig bruk av jord biologisk mangfold.

Tirsdag, 01 september 2020 15: 19

Behandle menneskehandel

Å håndtere menneskehandel kan minimere risikoen for jord komprimering og erosjon ved å redusere vekten og / eller hyppigheten av maskiner som går over jord. 

Potensielle måter å håndtere menneskehandel på inkluderer å endre størrelsen på maskiner, justere dekktrykk, bore over skråninger, holde utstyr til vendeteig, vedta et kontrollert menneskehandelssystem, redusere jordarbeiding, og unngå menneskehandel i våte perioder.  

 

 Tittel  Språk  Type ressurs  Lenke til ressursen
En guide for å kutte komprimering (gjennom administrert handel) EN Online guide https://soilandwater.org.uk/Guide-to-cutting-compaction
Informativt nettsted på kontrollert trafikk oppdrett  EN  nettsted  http://www.controlledtrafficfarming.com/WhatIs/What-Is-CTF.aspx 
Kontrollert trafikk oppdrett: Hva er CTF og hvordan du implementerer det på gården din EN video https://www.youtube.com/watch?v=UHbAZivTCLo

 

Fire scenarierSoilCare-prosjektet utvikler et sett med fremtidige scenarier med sikte på å identifisere forskjellige veier for europeisk jordbruk, fra nå til 2050, som vil bidra til å støtte utviklingen av politikk som er fremtidssikker. Scenarioutviklingsprosessen er ment å gi et bidrag på følgende måter:

   • utvikle scenarier som er i stand til å teste effektiviteten av foreslåtte policyer, og som kan brukes i utformingen av policyene
   • muliggjøre sosial læring og øke strategisk kapasitet når man vurderer politiske alternativer og usikre futures
   • øke forståelsen av vanskelige futures å operere i, og finn måter å iverksette tiltak nå mot disse futures

Politikkort1 frontdekselDen første i en serie av SoilCare-retningslinjer som tar sikte på å gi korte sammendrag om spesifikke jordrelaterte spørsmål identifisert i prosjektet med anbefalinger for politiske alternativer, er produsert. Denne første policy-orienteringen Jordhelsepolitikk for CAP og direktiver for miljøvenlig jordbruk viser hvordan jordhelsepolitikk kan integreres i CAP og miljødirektivet og foreslår tre politiske alternativer for å øke opptaket av jordhelsepraksis:

 • Bygg SICS tydelig inn i CAP Pilar I som tverrgående landbrukspraksis for offentlige goder.
 • Øk tilretteleggere for informasjonsutveksling og opplæring av bønder for rådgivere i jordhelsepraksis (f.eks. Via Farm Advisory Services).
 • Bruk SICS til å krysse politiske rammer og direktiver: f.eks. Dekkvekster for å adressere både rammeverket for vann og nitrogen

Lokale bønder som besøker komprimeringslindringseksperimentet LowRes27 april 2020 Et team fra SoilCare-prosjektet har publisert et nytt open access-papir i Emerald Open Research: "Sosiale kapitalfaktorer som påvirker opptak av bærekraftig jordforvaltning praksis: en litteraturgjennomgang ". Fortellingen som ble gjennomgått, hadde som mål å forstå hvordan sosial kapital påvirker adopsjon av praksis for administrasjon av sol i utviklede land. Gjennomgangen fant at de fire komponentene av sosial kapital - tillit, normer, tilknytning og makt - alle kan påvirke bøndenes beslutning om å endre sine jordforvaltning.

Torsdag, 21 mai 2020 18: 42

Sixth SoilCare Newsletter Publisert

Nyhetsbrev6 frontdekselDet 6. SoilCare-nyhetsbrevet er nå publisert og kan lastes ned HER. Denne utgaven dekker en rekke emner, inkludert:

1. Utvikling av fremtidige scenarier for politikk

2. Ny rapport: Demonstrasjonsaktiviteter på studiesteder

3. Nyheter fra feltet: Tysk demonstrasjonsdag for dekkavlinger og redusert jordbearbeiding

4. Nyheter fra feltet: Gresk demonstrasjon som forhindrer tap av jord og endrer avling fra appelsiner til avokado

5. Nyheter fra feltet: Italiensk demonstrasjonsdag - forankring dekkavling ved hjelp av jordarbeiding reddik

6. SICS-fokus: Saliniseringsspesifikk SICS

7. Nye SoilCare-videoer

8. Nye SoilCare-publikasjoner9. Tidligere arrangementer / presentasjoner

SoilCare-prosjektet utvikler et sett med fremtidige scenarier med sikte på å identifisere forskjellige veier for europeisk jordbruk, fra nå til 2050, som vil bidra til å støtte utviklingen av politikk som er fremtidssikker. Scenarioutviklingsprosessen er ment å gi et bidrag på følgende måter:

 • utvikle scenarier som er i stand til å teste effektiviteten av foreslåtte policyer, og som kan brukes i utformingen av policyene
 • muliggjøre sosial læring og øke strategisk kapasitet når man vurderer politiske alternativer og usikre futures
 • øke forståelsen av vanskelige futures å operere i, og finn måter å iverksette tiltak nå mot disse futures

En oversikt over tilnærmingen til å utvikle disse scenariene kan bli funnet her.. Til dags dato er følgende 4 utkastsscenarier utviklet.

Fire scenarier

 

En beskrivelse og en video med detaljer om hvert scenario finner du nedenfor.

 Scenario 1: Lokalt og bærekraftig (for de som har råd til det) Beskrivelse av scenario 1  SoilCare Scenario1 dekselsklie
 Scenario 2: Under press  Beskrivelse av scenario 2   SoilCare Scenario2 deksel lysbilde1
 Scenario 3: Løp til bunns  Beskrivelse av scenario 3

  SoilCare Scenario3 dekselsklie

 Scenario 4: Omsorg og deling  Beskrivelse av scenario 4

  SoilCare Scenario4 deksel lysbilde3

 

 

Utkast til scenarier ble presentert på et webinar 23. april 2020 der deltakerne ble bedt om å gi tilbakemelding på hvert scenario for å utvikle dem videre. Webinar-presentasjonene finner du her (Webinar introduksjon og Tilnærming og scenarier) og et opptak av webinaret her..

Vi samler fremdeles tilbakemeldinger på disse scenariene for å forbedre innholdet og relevansen og for å sikre at vi mottar tilbakemelding fra et så bredt spekter av mennesker fra forskjellige sektorer som mulig. 

Hjelp ved å gi tilbakemelding i skjemaet her..

 

 

 

Onsdag, 08 april 2020 20: 50

Media artikler

Land / medietype Tittel med lenke Kildetype Dato
 Belgia      
 Artikkel Effectief works aan dem bodemkwaliteit

 Management & Technology magazine

 26.05.18
 Artikkel SoilCare test bodemverbetering via teelttechnieken  Nasjonalt informasjonssenter for jordbruk  05.12.17
 Artikkel SoilCare: for rendabele and duurzame gewasproductie in    
Side 1 av 11