Erosjon

Slitasje av landoverflaten av vann, vind, is, tyngdekraft eller annet naturlig eller antropogene agenser som sliper, løsner og fjerner jordpartikler eller bergmateriale fra ett punkt på jordoverflaten, for avsetning andre steder, inkludert gravitasjonskryp og såkalt jordarbeiding erosjon.