Partner 20 - Instytut Agrofizyki Polskiej Akademii Nauk

Instytut Agrofizyki PAN, ul. Doświadczalna 4, 20-290 Lublin

Instytut

Instytut Agrofizyki Polskiej Akademii Nauk

Logo małe

 
Profil Do podstawowych zadań Instytutu należą badania naukowe, prace rozwojowe i aplikacyjne oraz szkolenia kadr z zakresu fizyki w rozwiązywaniu problemów zarządzania i ochrony środowiska naturalnego zrównoważonego rolnictwa i przetwórstwa rolno-spożywczego. Obecnie Instytut koncentruje się na cechach fizycznych procesy i materiałów istotnych dla zarządzania środowiskiem naturalnym (przeciwdziałanie degradacji gleby, monitorowanie zagrożeń dla środowiska), produkcji rolnej i przetwarzania produktów rolnych oraz wykorzystania roślin do biomasy energia. Działalność edukacyjna obejmuje prowadzenie studiów doktoranckich oraz warsztatów z fizyki gleby i roślin. IA redaguje i wydaje czasopismo naukowe International Agrophysics (zawarte w bazie Journal Citation Reports).
Strona internetowa Instytutu www.ipan.lublin.pl
Rola w projekcie Koordynator Ośrodka Badawczego 10
 
Personel
Imię i nazwisko Dane kontaktowe Kwalifikacje Zdjęcie
Dr Jerzy Lipiec, prof Tel: + 48 (81) 744 50 61

Gleboznawca, specjalista in zagęszczenie gleby uprawa wpływ na relacje gleba-roślina oraz fizyczną jakość i funkcje gleby

 

Jerzy Lipiec Mały
Dr Bogusław Usowicz, prof Tel: + 48 (81) 744 50 61

Fizyk gleby, ekspert w dziedzinie metrologii, modelowania właściwości termicznych, hydraulicznych i elektrycznych gleby, monitorowania w terenie, teledetekcji.

 

BogusławUsowicz Mały
Dr Magdalena Frąc, Ass. Profesor Tel: + 48 (81) 744 50 61

Biolog gleb, ekspert w zakresie ochrony środowiska, mikologii roślin i produktów rolnych, genetyki i funkcjonalnej drobnoustrojów glebowych różnorodność, biologiczna jakość gleby i jakość żywności.

 

MagdalenaFrac Small