ΓΙΑΤΙ ΤΟ    SOILCARE;

Η φυτική παραγωγή στην Ευρώπη αντιµετωπίζει την πρόκληση να παραµείνει ανταγωνιστική και ταυτόχρονα να επιτυγχάνει µείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Αυτή τη στιγµή, σε ορισµένα συστήµατα καλλιεργειών, τα επίπεδα παραγωγής διατηρούνται λόγω των αυξηµένων γεωργικών εισροών (λ.χ. θρεπτικές ουσίες και φυτοφάρµακα) και της τεχνολογίας, που αποκρύπτουν τις απώλειες στην παραγωγή εξαιτίας της µειωµένης ποιότητας των εδαφών. Η αυξηµένη χρήση των γεωργικών εισροών µπορεί να µειώσει την αποδοτικότητα λόγω του κόστους, ενώ επίσης επηρεάζει αρνητικά και το περιβάλλον. Η βελτίωση της ποιότητας των εδαφών είναι αναγκαία ώστε να σταµατήσει ο φαύλος κύκλος υποβάθµισης, αύξησης εισροών, αύξησης κόστους και καταστροφής του περιβάλλοντος.

 

ΣΚΟΠΟΣ

• Να γίνει ανασκόπηση των συστηµάτων που µπορεί να θεωρηθούν ότι βελτιώνουν τα εδάφη, να προσδιοριστούν τα πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα και να αξιολογηθούν οι παρούσες και οι πιθανές επιπτώσεις στο περιβάλλον και την ποιότητα των εδαφών.

• Να επιλεχθούν και να δοκιµαστούν συστήµατα καλλιεργειών που βελτιώνουν το έδαφος σε 16 Περιοχές Μελέτης σε όλη την Ευρώπη.

• Να αναπτυχθεί και να εφαρµοστεί µια ενιαία µεθοδολογία αξιολόγησης των οφελών, περιορισµών, αποδοτικότητας και βιωσιµότητας των συστηµάτων αυτών στις Περιοχές Μελέτης.

• Να µελετηθούν τα εµπόδια που αποτρέπουν την υιοθέτηση συστηµάτων που βελτιώνουν τα εδάφη και να αναλυθούν τα κίνητρα όπου µπορούν να ενθαρρύνουν τους αγρότες να υιοθετήσουν τέτοια συστήµατα καλλιεργειών.

• Να αναπτυχθεί και να εφαρµοστεί µία µέθοδος ώστε να χρησιµοποιηθούν τα αποτελέσµατα από επίπεδο Περιοχής Μελέτης σε ευρωπαϊκό.

• Να αναπτυχθεί ένα διαδραστικό εργαλείο για την επιλογή των συστηµάτων καλλιεργειών όπου βελτιώνουν την παραγωγή και τα εδάφη σε όλη την Ευρώπη.

• Να αναλυθεί η επίδραση των γεωργικών και περιβαλλοντικών πολιτικών στην υιοθέτηση των συστηµάτων καλλιεργειών.