VARFÖR SOILCARE?

Växtproduktionen i Europa står inför utmaningen att behålla konkurrenskraft och samtidigt minska en negativ miljöpåverkan. För närvarande uppehålls produktionsnivån i många odlingssystem genom ökade insatsmedel (t ex näringsämnen och bekämpningsmedel) och teknik, men döljer förluster i produktivitet som orsakas av försämrad markkvalitet. Den ökade användningen av insatsmedel i jordbruket kan ge minskad lönsamhet på grund av sina kostnader, samtidigt som den påverkar miljön negativt. Jordförbättring är nödvändig för att bryta den negativa spiralen av nedbrytning, ökade utsläpp, ökade kostnader och skador på miljön.

 

MÅL

Det övergripande syftet med SoilCare är att bedöma potentialen av jordförbättrande odlingssystem och att identi era och prova platsspeci ka jordförbättringssystem som har positiva e ekter på lönsamhet och hållbarhet i Europa.

• Genomgång av vilka odlingssystem som kan vara bedömas vara jordförbättrande och att identi era fördelar och nackdelar, samt att värdera nuvarande och potentiell inverkan på markkvalitet och miljö.
• Välja ut och prova jordförbättrande odlingssystem på 16 studieplatser i Europa
• Att utveckla och tillämpa en integrerad metod för att bedöma såväl fördelar och begränsningar, som lönsamhet och hållbarhet hos markförbättrande odlingssystem på studieplatserna.
• Att studera hinder för acceptans och analysera hur jordbrukarna kan uppmuntras att, genom lämpliga incitament, implementera lämpliga markförbättrande odlingssystem
• Att utveckla och tillämpa en metod för uppskalning av resultat från studieplatser till europeisk nivå.
• Att utveckla ett interaktivt verktyg för att välja ut markförbättrande odlingssystem i Europa.
• Att analysera e ekten av jordbruks- och miljöpolitik på implementering av odlingssystem.